Regulamin klubu

 1. Bezwzględnie przestrzegać etykiety Dojo.
 2. Ściśle wykonywać polecenia wydawane przez instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklaracjęczłonkowską, oświadczenie oraz posiadać zgodę lekarza. W przypadku osób niepełnoletnichposiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Za utajnienie przed lekarzem dopuszczającym do treningu karate chorób mających wpływ nabezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osóbniepełnoletnich – rodzic/opiekun).
 5. Członek klubu może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach w zależności odstopnia i wieku ćwiczącego. W przypadku zmiany grupy (sekcji) potrzebna jest zgodaSensei/Shihan.
 6. Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych kimonach lub strojach sportowych.
 7. Osoby posiadające minimum 4 kyu mogą uczestniczyć w treningach wszystkich grup podwarunkiem dostosowania się do wymogów danej grupy.
 8. Przystąpienie do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu:
  1. od 10 kyu do 6 kyu – egzamin można zdawać dwa razy w roku szkoleniowym
  2. od 5 kyu do 1 kyu – egzamin można zdawać jeden raz w roku szkoleniowym plusdodatkowy egzamin podczas pobytu na obozie z zachowaniem co najmniej6 miesięcznego odstępu.
  3. egzaminy połówkowe junior od 10,1 kyu do 6,1 kyu – egzamin można zdawać dwa razyw roku szkoleniowym.
  4. od 6.2 kyu – egzamin można zdawać jeden raz w roku szkoleniowym plus dodatkowyegzamin podczas pobytu na obozie z zachowaniem co najmniej 6 miesięcznego odstępu.
 9. Wysokość składek członkowskich:a) wpisowe dla osób rozpoczynających zajęcia (nowoprzyjętych) wynosi 30 zł. CzłonkowieKlubu opłacają roczne ubezpieczenie w wysokości 20 zł.b) miesięczna składka członkowska wszystkich grup ćwiczebnych wynosi 90 zł. Wprzypadku sekcji samoobrony składka członkowska również wynosi 90 zł (zajęcia 2 x wtygodniu po 1,5 godz.)c) gdy w treningach karate lub samoobrony uczestniczy więcej niż jedna osoba z jednejrodziny, wówczas jedna z nich płaci 90 zł, a pozostałe po 70 zł.d) w przypadku uczęszczania w zajęciach karate RAZ w tygodniu składka członkowska jestzmniejszana o połowę. W tym przypadku nie przysługują zniżki omawiane w punkcie „c”.e) składki należy wpłacić wyłącznie na konto klubu, wskazany rachunek.Bank BGŻ BNP PARIBAS– Samoobrona nr konta: 77160014621027901940000001 – Gr. zaawansowana (dorośli) nr konta: 93160014621027901940000004– Gr. młodzikowa-średnio-zaawansowana nr konta: 66160014621027901940000005– Gr. początkująca od 0 do 5 klasy SP oraz od 6 klasy szkoły podst. nr konta: 12160014621027901940000007
 10. Po opłaceniu składki członkowskiej i rezygnacji uczestnika z zajęć z przyczynniezawinionych przez klub, składka nie będzie zwracana!
 11. Składkę członkowską należy opłacić z góry na dany miesiąc do 5 każdego miesiąca.
 12. Zwolnienie z opłat składek członkowskich przysługuje Zarządowi klubu, członkom klubuposiadającym status członka honorowego, instruktorom prowadzącym zajęcia treningowei osobom posiadającym minimum 1 dan.
 13. Dzieci od 6 do 12 lat uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami karate.
 14. Młodzież od 12 roku życia i osoby dorosłe uczestniczą w treningach w pełno wymiarowymprogramie szkoleniowym karate.
 15. Do sekcji samoobrony przyjmowane są osoby posiadające minimum 16 lat.
 16. Zajęcie I – go miejsca w mistrzostwach Polski nadaje zawodnikowi status członkahonorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek przez okres jednego roku.
 17. Zajęcie II – go i III – go miejsca w mistrzostwach Polski lub I – go miejsca w mistrzostwachokręgu nadaje zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płaceniaskładek przez okres 6 miesięcy.
 18. Członek klubu ma prawo uczestniczyć w treningach, brać udział w obozach sportowo-szkoleniowych i seminariach doszkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnieszkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich i trenerskich,reprezentować klub na zawodach sportowych (kadra zawodnicza), pokazach karate oraz innychimprezach organizowanych przez klub.
 19. Osoby posiadające 6 kyu i wyżej powinny wykupić paszport EKO (European KarateOrganization + licencja) w wysokości 30 zł.
 20. Członkowie klubu ćwiczący sporadycznie z powodu pracy lub szkoły / studiów / nie opłacająskładki członkowskiej. Jednak udział w tych zajęciach możliwy jest jedynie po opłaceniuubezpieczenia, uzyskania zgody lekarza oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnychw przypadku osób niepełnoletnich.
 21. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefonicznyz Prezesem Klubu sensei Januszem Wdowiak tel. 696 058 921.

Tarnów 28.08.2018 r.